Gubitak memorije predstavlja samo delić kliničke slike. Kognitivne i emocionalne promene dovode do utiska da je pacijent potpuno druga osoba.

Faktori rizika za razvoj bolesti:

  • Starost (promene u neuronima, DNK oštećenja, promene u imunskom sistemu, smanjena sposobnost regeneracije)
  • Stil života (pušenje, alkohol, nedostatak fizičke aktivnosti, ishrana, gojaznost)
  • Komorbiditeti (parkinsonova bolest, moždani udar, dijabetes tip 2, visok krvni pritisak)
  • Genetski faktori (kod mlađih osoba, Down sindrom)

Efikasnost I bezbednost terapije za alchajmerovu demenciju

Kod 1/3 pacijenata lekovi su efikasni, kod 1/3 pacijenata delimično efikasni, a kod 1/3 pacijenata izostaje efekat. Efekat se očekuje nakon najmanje 3 nedelje primene lekova u terapiji alchajmerove bolesti – dolazi do poboljšanja simptoma. U slučaju izostanka efekta povećati dozu ili preći na drugi lek iz ove grupe. 

Neželjene reakcije lekova: mučnina, povraćanje, dijareja, nesanica, vrtoglavica. Mogu se umanjiti titracijom doze i primenom lekova uz obrok. Mogući košmarni snovi kod primene donepezila (DONECEPT, TREGONA,YASNAL) ujutru. U slučaju potrebe mogu se primeniti metoklopramid i loperamid kod digestivnih neželjenih efekata.

Dodatna terapija?

Alchajmerova bolest je progresivna bolest i sa vremenom će doći do pogoršanja. Bol, anksioznost i depresija su česti prateći komorbiditeti. 

Lečenje bola značajno smanjuje agitaciju (paracetamol kao prvi izbor).  

Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI) – najmanji kardiovaskularni rizik ima sertralin.  

Promene u raspoloženju dovode do povećane agresivnosti. U tu svrhu se primenjuju antipsihotici – risperidon – ne bi trebalo duže od 6 nedelja usled povećanog mortaliteta.

Izbegavati lekove sa antimuskarinskim dejstvom zato što mogu pogoršati kognitivne funkciju (antipsihotici, triciklični antidepresivi, digoksin, furosemid i dr.)

Preporuke: što jednostavniji režim doziranja, što  manje lekova, dozatori, rutina u primeni lekova, jasna uputstva (usmena i pisana).

Nefarmakološke mere

Psihološka i alternativne terapije, adaptacija okolini (osvetljenost, više mesta za hodanje, pristup spoljnoj sredini), bihejvioralne intervencije – distrakcija i orijentacija u realnosti, kognitivna stimulacija - pevanje, ulje od lavande i matičnjaka (aromaterapija i masaža). Ne treba dozvoliti spavanje tokom dana. Upotreba jakog svetla ujutro smanjuje agitaciju,redovna fizička aktivnost.

Biljni lekovi

Izrađuju se od suvog ekstrakta lista Ginkgo biloba (droga je suvi ceo ili fragmentisan list ginka). Koristi se za ublažavanje sa starošću povezanog kognitivnog oštećenja i za poboljšanje kvaliteta života kod blage demencije. Postoje saznanja da je hronična primena ekstrakta rezultirala poboljšanjem kognitivnog deficita kod starijih ispitanika (naročito starosti 50 i više godina), dok kod mladih ispitanika nije bilo efekata. Ekstrakt ne prevenira nastanak demencije (uključujući i alchajmerovu bolest) kako kod pacijenata sa normalnom kognicijom, tako i kod pacijenata sa blagim kognitivnim poremećajem. Mehanizam dejsta kod blage demencije nije poznat. Efekat koji ostvaruju biljni lekovi je sledeći: povećanje pažnje kod gerijatrijskih pacijenata, smanjenje agregacije trombocita, smanjenje viskoziteta krvi, vazodilatacija, poboljšanje cerebralne i periferne cirkulacije (naročito u oblasti mikrocirkulacije).

Dužina primene je najmanje 8 nedelja. Ukoliko posle 3 meseca primene ne dođe do ublažavanja simptoma ili se simptomi pojačaju, lekar treba da proceni da li je dalja primena opravdana.

Interakcije: Ekstrakt lista ginka može da potencira delovanje antiagregacionih lekova (npr. aspirina, klopidogrela), antikoagulanasa (npr. varfarina, dabigatrana), poveća koncentraciju nifedipina u plazmi.

Uzimanje biljnog leka treba prekinuti 3-4 dana pre operativnog zahvata, jer on može da dovede do produženja protrombinskog vremena i produženog krvarenja.

Alchajmerova bolest– simptomatska terapija

1. Inhibitori acetilholin esteraze (blaga do umerena alchajmerova bolest)

  • donepezil (Tregona®, Donecept®, Aricept®), 1x/dan ujutru
  • rivastigmin (Exelon®, Nimvasid®), jedini koji ima indikaciju lečenje demencije u parkinsonovoj bolesti; per os oblici 2x/dan
  • galantamin (Alzamin ®), 1x/dan ujutru uz jelo, ne sme se žvakati kapsula, uz terapiju uzimati više tečnosti

Terapija otpočinje malim dozama. Dozu postepeno povećavati do odgovora pacijenta ili ispoljavanja netolerišućih neželjenih efekata. Doza se postepeno povećava u intervalima od 4-6 nedelja. Efikasnost terapije se proverava nakon 3-6 meseci. Terapija AChEI bi trebalo da otpočne što pre, a kliničko poboljšanje obično traje do godinu dana (kod donepezila i duže). Ukoliko odgovor na AChEI nije povoljan treba ga zameniti drugim, a ako ni taj pokušaj ne dovede do rezultata ne pokušavati sa uvođenjem trećeg AChEI .

Antagonista NMDA receptora - memantin

Memantin (MEMANDO, NEMDATINE) u kombinaciji sa AChEI usporava propadanje kognitivnih sposobnosti, poboljšava ukupno funkcionisanje i ponašanje pacijenta u periodu do 3 godine. Po prestanku terapije kognicija i opšte funkcionisanje se vraćaju na početni ili ispod početnog nivoa.

mr ph Jelena Vojinović