Inflamatorna bolest creva (IBC) je idiopatska hronična bolest. Dva glavna oblika IBC su:

1. Ulcerozni kolitis i
2. Crohn-ova bolest.

Uzroci IBC nisu u potpunosti razjašnjeni. Pretstavljaju kombinaciju infekcije, genetskih i imunoloških faktora.

Ulcerozni kolitis


Glavni simptomi ulceroznog kolitisa su dijareja,  rektalno krvarenje,  tenezmi (lažni pozivi na pražnjenje),  mukozne stolice i grčevi i abdominalni bolovi.

Crohn-ova bolest


Crohn-ova bolest je hronična, inflamatorna bolest koja može da zahvati bilo koji deo GIT-a od usta do anusa. Zapaljenski proces je transmuralnog karaktera, što znači da ceo zid creva može biti zahvaćen inflamacijom. Simptomi su dijareja, bol u donjem desnom kvadrantu abdomena i gubitak u težini.

Terapijski ciljevi


 • Indukcija remisije
 • Održavanje remisije bez primene kortikosteroida
 • Poboljšanje kvaliteta života
 • Postizanje mukoznog zaceljenja (duboke remisije)
 • Smanjenje  potrebe za hirurgijom i hospitalizacijama
 • Prevencija/lečenje komplikacija bolesti 

Lekovi u terapiji inflamatornih bolesti creva


 • Lekovi koji sadrže 5-amino salicilnu kiselinu (5-ASA)
  Salazopyrin (sulfasalazin)
  Pentasa (mesalazin - preparat 5-ASA sa sporijim oslobađanjem)
  Asacol (mesalazin - preparat 5-ASA sa postepenim oslobađanjem)
 • Glukokortikoidi
  Budesonid, Prednizon (oralno), Metilprednizolon (oralno), Hidrokortizon (supozitorije, klizme, i.v.)
 • Imunosupresivnilekovi
  Derivati tiopurina (merkaptopurin i azatioprin)
  Metotreksat
  Inhibitori kalcineurina (ciklosprin, takrolimus)
 • Biološka terapija
  Infliksimab, vedolizumab

Zaključak


Za IBC nema leka koji će dovesti do potpunog izlečenja. Ciljevi terapije uključuju uvođenje u remisiju, održavanje remisije, minimalizaciju sporednih efekata lekova i poboljšanje kvaliteta života. Kao inicijalna terapija u lečenju ulceroznog kolitisa najčešće se koriste aminosalicilati, a terapija održavanja remisije se preporučuje svim pacijentima. Lekovi prvog izbora u održavanju remisije su, takođe, aminosalicilati.

Lekovi prvog izbora u terapiji Crohn-ove bolesti su glukokortikoidi. Terapija održavanja remisije nije obavezna za sve pacijente sa Kronovom bolešću. Kod Crohn-ove bolesti se koristi metotreksat, dok kod ulceroznog kolitisa nije pokazao neku efikasnost!

mr ph Jelena Vojinović